Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest KaDe Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Kasztanowa 39, 62-500 Konin, REGON 366587846, NIP 6653005974.   

2. Inspektor Ochrony Danych  Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.  

3. Cele i podstawy przetwarzania  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   

4. Okres przechowywania danych  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi maksymalnie 11 lat od końca roku, w którym umowa ustała.   

5. Prawa osób, których dane dotyczą  Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do przenoszenia danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu 
 
W celu realizacji tych powyższych uprawnień możesz skontaktować się z Administratorem wysyłając list polecony na adres: KaDe Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Kasztanowa 39, 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@kade.com.pl  

6. Informacja o wymogu podania danych  Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.   

7. Odbiorcy danych  Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO.  

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane